Zpět

Emisní limity

Emisní limity pro ZEVO jsou mnohem přísnější než limity pro konvenční uhelné zdroje.

Přísné emisní limity pro ZEVO

Náhrada uhlí za odpad v kombinaci s nejmodernějšími dostupnými technologiemi povede k zásadnímu poklesu produkovaných emisí.

Platné denní emisní limity pro ZEVO jsou v porovnání s emisními limity klasických uhelných elektráren mnohem nižší, konkrétně oxidy síry (SO2) o 85%, oxidů dusíku (NOx) o 45% a polétavého prachu (TZL) o 64% .

Pozn.: Referenční podmínky: suchý plyn, teplota = 273,15 K; tlak = 101,325 kPa, při 6 % O2 pro EOP a 11% O2 pro ZEVO. Jedná se o horní hranici limitů podle BAT

Energetické využívání odpadů v ZEVO je přísně kontrolovaný a řízený proces. Za vysokých teplot dochází k termickému rozložení nebezpečných látek. Látky, které nebyly rozloženy termicky, jsou následně zachyceny při důkladném čištění spalin.

x