Zpět

Mýty o ZEVO

Nejčastěji šířené mýty o ZEVO a odpovědi na ně.

Zařízení pro energetické využití odpadů zajímají až ty odpady, které zůstanou v černých popelnicích po vytřídění všech využitelných a recyklovatelných složek. Vyplývá to i z technických parametrů těchto zařízení, která jsou dimenzována na výhřevnost a vlastnosti zbytkového komunálního odpadu.

ZEVO je navrženo a konstruováno tak, aby eliminovalo negativní vlivy na životní prostředí. V již fungujících ZEVO se přivezený odpad z měst a obcí naváží přímo do kapacitního bunkru, odkud je přímo zakládán na rošt kotle. V bunkru je neustále udržován podtlak za účelem nešíření zápachu do okolí a odsávaný vzduch je použit pro spalovací proces. Provoz je automatický, řízený z velínu.

Emisní limity pro ZEVO jsou přísnější než limity pro konvenční uhelné zdroje, které spalují uhlí a další primární paliva. Náhradou spalování uhlí odpadem tak dochází k poklesu emisí. Spalování odpadů v ZEVO je přísně kontrolovaný a řízený proces. Za vysokých teplot dochází k termickému zničení nebezpečných látek. Látky, které nebyly zničeny termicky, jsou následně zachyceny při čištění spalin. ZEVO produkuje jen minimální emise a není nebezpečné pro své okolí.

V ZEVO se surovinami neplýtvá. Naopak! Z odpadu, který by bez užitku skončil na skládce nebo by byl dále nákladně převážen a upravován, dokáže ZEVO ihned získat elektřinu a teplo. ZEVO tím, že využívá odpad jako palivo, šetří nemalé množství uhlí, ropy, či zemního plynu. Tyto suroviny se musejí složitě vytěžit a po spálení je nevratně ztratíme pro budoucí generace. Jsou to neobnovitelné zdroje: když je spálíme při výrobě energie, jsou definitivně zničeny. A přitom se z uhlí i z ropy dá vyrábět velké množství nejrůznějších materiálů: veškeré plasty a barvy jsou například z ropy. Je skoro škoda tak kvalitní materiály jen spalovat, místo abychom z nich vyráběli více užitečných výrobků. Na druhé straně je škoda zbytky výrobků, vyrobených z ropy, nechávat bez užitku ležet na skládce. Jde o vlastně mnohem efektivnější, intenzivnější využití ropy: v prvním kroku se z ní vyrobí plastový výrobek, ten se použije a vytřídí a pak, když už nemůže dobře sloužit a skončil by na skládce, se z něj vyrobí teplo a elektřina. Energetickým využíváním zbytkového komunálního odpadu šetříme neobnovitelné zdroje, a tím i životní prostředí.

x