Zpět

Legislativa

V současnosti nakládání s odpady upravuje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který je účinný od 1. 1. 2021 a který prosazuje základní principy oběhového hospodářství a ochrany životního prostředí.

Zákon č. 541/2020 o odpadech

Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který byl přijat v návaznosti na právní předpisy Evropské unie z tzv. balíčku oběhového hospodářství.

Účelem tohoto zákona je zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a zdraví lidí a trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů předcházením vzniku odpadů a nakládáním s nimi v souladu s hierarchií odpadového hospodářství za současné sociální únosnosti a ekonomické přijatelnosti tak, aby bylo dosaženo cílů odpadového hospodářství stanovených v příloze č. 1 k tomuto zákonu a umožněn přechod k oběhovému hospodářství.“

Nový zákon o odpadech obsahuje oproti předchozí právní úpravě hned několik významných změn, které se dotknou nejen běžných občanů, ale také podnikatelů a obcí.

Přehled vybraných změn

Zákaz skládkování od roku 2030

Od roku 2030 bude platit zákaz skládkování využitelného odpadu. Tento zákaz se bude vztahovat na odpady o stanovené výhřevnosti, odpady překračující limitní hodnotu parametru biologické stability a recyklovatelné odpady (jinými slovy, odpady které je možné energeticky využít, biologicky rozložit a recyklovat). Tento postup je tak odrazem tzv. hierarchie odpadového hospodářství, v rámci které je skládkování až posledním možným způsobem nakládání s odpady.

Změna právní úpravy poplatku za komunální odpad

Poplatky za účast v obecním systému nakládání s komunálním odpadem jsou nově upraveny pouze v zákoně o místních poplatcích. Obce však mohou až do konce roku 2021 vybírat poplatek za komunální odpad podle dosud zavedených pravidel, přičemž nejpozději 31. 12. 2021 pozbydou platnosti stávající obecně závazné vyhlášky těchto obcí, na základě kterých byl poplatek zaveden. Obce tak budou muset nejpozději s účinností od 1. 1. 2022 přijmout nové obecně závazné vyhlášky, které budou v souladu s novým zákonem o odpadech.

Zvyšování poplatku za ukládání odpadu na skládku

Nový zákon o odpadech zavádí odlišnou výši poplatku u všech 5 kategorií odpadů (odpady využitelné, zbytkové, nebezpečné, vybrané technologické a sanační). Počínaje rokem 2021 je sazba poplatku za ukládání odpadu na skládku u vybraných druhů odpadu pravidelně navyšována, a to až do roku 2030. Roční zvyšování sazby se dotýká využitelných a zbytkových odpadů (např. využitelný odpad do konce roku 2020 byl zpoplatněn částkou 500,- Kč, v roce 2021 bude zpoplatněn částkou 800,- Kč a v roce 2029 částkou 1.850,- Kč za jednu tunu takového odpadu uloženého na skládku). Oproti dosavadní právní úpravě naopak došlo ke snížení poplatku za skládkování nebezpečných odpadů (zrušení tzv. rizikové složky poplatku).

Třídící slevy

Ačkoliv došlo nabytím účinnosti nového zákona o odpadech k navýšení poplatků za ukládání odpadů na skládky, obce však mají za splnění zákonem stanovených předpokladů nárok na tzv. třídící slevu. Až do konce roku 2029 (tj. do doby, než začne platit zákaz skládkování využitelného odpadu) tak mohou obce ukládat využitelný komunální odpad na skládku za sníženou sazbu. Zákon nicméně stanoví maximální množství takového odpadu, který lze za sníženou sazbu uložit na skládku.

Balíček oběhového hospodářství

CEP (Circular Economy Package) byl v roce 2018 schválen členskými státy EU s cílem přizpůsobit právní předpisy o odpadech budoucímu vývoji.

Nová legislativa odpadového hospodářství

Příslušné předpisy EU upravující odpadové hospodářství, jsou v rámci ČR zapracovány v následujících právních předpisech.

  • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
  • Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
  • Novela zákona č. 477/2001 Sb., o obalech
  • Zákon č. 543/2020 Sb., změnový zákon
   – účinnost od 1. ledna 2021
  • Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní
   – v přípravě
  • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
   – Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností
   odpadů (Katalog odpadů)
   – Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
   – Vyhlášky k vedlejším produktům a přechodu odpad neodpad
   (asfaltová vyhláška)

Nová pravidla stanovují závazné cíle s pevnými termíny jak pro recyklaci odpadu, tak i pro omezení skládkování a posilují hierarchii nakládání s odpady. Změny jsou nutné také v návaznosti na nový Akční plán pro oběhové hospodářství – „Čistší a konkurenceschopnější Evropa“.

Hierarchie nakládání s odpady

Z uvedené hierarchie zároveň vyplývá, že záměr ZEVO není přímým konkurentem nadřazených úrovní hierarchie (předcházení vzniku odpadu, příprava k opětovnému použití a recyklace), ale jejich doplňkem, určeným k využití odpadů dále nevyužitelných ve vyšších úrovních hierarchie.

CÍLE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

 1.  Zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních   odpadů nejméně na 55 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území   České republiky.
 2.  Zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních   odpadů nejméně na 60 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území   České republiky.
 3.  Zvýšit do roku 2035 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních   odpadů nejméně na 65 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území   České republiky.
 4.  Odstraňovat uložením na skládku v roce 2035 a v letech následujících nejvýše 10 % z celkové   hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných území České republiky.
 5.  Energeticky využívat v roce 2035 a v letech následujících nejvýše 25 % z celkové hmotnosti   komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky; toto množství může být   navýšeno o rozdíl mezi množstvím komunálních odpadů, které mohly být uloženy na skládku   podle bodu 4, a skutečným množstvím komunálních odpadů uložených na skládku.
x