Zpět

Co je ZEVO?

Zařízení na energetické využití odpadu ZEVO je jeden ze způsobů, jak maximalizovat využití zbytkového komunálního odpadu, který nebude možné recyklovat.

ZEVO není klasická spalovna

ZEVO je zařízení, které řízeným spalováním komunálního odpadu vytváří tepelnou a elektrickou energii.

Zatímco běžná spalovna slouží pouze k likvidaci odpadů, ZEVO vyrábí z našich odpadů tepelnou a elektrickou energii. Tuto energii je možné využít v domácnostech pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody a jako zdroj elektrické energie. ZEVO zároveň přispívá k ochraně životního prostředí a snižování celkové produkce CO2.

Rozdíl mezi spalováním odpadů a energetickým využitím odpadů definuje Zákon o odpadech. Tento zákon stanovuje pro energetické využití odpadů nejnižší energetickou účinnost 65%. V současnosti se jedná o nejekologičtější způsob využití zbytkového komunálního odpadu a dalších vhodných odpadů pro energetické využití, které nelze recyklovat ani jinak smysluplně zpracovat. ZEVO tak doplňuje koncept oběhového hospodářství v ČR. Inspirace pochází nejen ze skandinávských zemí, kde oběhové hospodářství již funguje, ale také od sousedních států jako je Německo či Rakousko.

Jaké jsou hlavní
výhody
technologie ZEVO?

V ZEVO dojde k redukci objemu odpadu o 90 %. Odpad se přemění na teplo a elektrickou energii, která se vrátí lidem zpět.

Emisní limity pro ZEVO jsou přísnější, než limity pro konvenční uhelné zdroje. Náhrada uhlí za odpad pomůže ke zlepšení kvality ovzduší.

ZEVO pomůže městům a obcím vyřešit otázky nakládání s odpady dle platné legislativy. Zároveň se tím zajistí stabilita zásobování dálkovým teplem.

Ze škváry vzniklé spalováním odpadu v ZEVO budou vytříděny kovy. Škváru samotnou je dále možné bezpečně využít ve stavebnictví.

Jak ZEVO funguje?

ZEVO funguje podobně jako teplárna. Místo uhlí nebo jiných primárních paliv je palivem zbytkový komunální odpad. Přivezený odpad z měst a obcí je přemístěn do kapacitního bunkru, odkud je zakládán na rošt kotle.

Co se stane s odpadem dále?

V kotli je odpad řízeně spalován. Uvolněná energie vyrábí přehřátou páru. Pára je vedena na turbínu, část energie se uvolní na výrobu elektrické energie, zbylá část slouží pro ohřev horké vody na dodávku tepla do horkovodu.

Největší část celého ZEVO tvoří technologie na čištění spalin, které se uvolňují při spalování odpadů. Spaliny z kotle putují do vysoce účinného komplexního systému čištění. Celkový proces spalování je podroben nepřetržité kontrole a musí splnit přísné legislativní požadavky.

illustration-01
illustration-02

Popis procesu

1. Příprava

Velkoobjemový odpad se rozdrtí na drobnější části. Jeřáb odpad v zásobníku průběžně promíchává a nakládá do násypky kotle.

Z prostoru zásobníku je neustále odsáván vzduch do kotle.

Tím se udržuje v zásobníku podtlak a zabraňuje se šíření zápachu do okolí.

2. Přeměna na energii

Vlastní proces výroby spočívá v efektivním spálení odpadu na roštu, kde je energie využita na výrobu páry.

Pára následně předá svoji energii pro výrobu elektrické energie v parní turbíně. Zbylá energie je použita na výrobu a dodávky tepla.

3. Čištění spalin

Je jednou z nejdůležitějších částí celého zařízení. Čištění probíhá v několika stupních tak, aby byly spaliny zbaveny znečišťujících látek.

Systém filtrace zachycuje popílek, dioxiny a furany, další procesy pak zbavují spaliny těžkých kovů a dalších nebezpečných látek.

4. Měření emisí

V těle komína jsou sondy pro nepřetržité měření emisí.

Měří se množství vyčištěných spalin, obsah tuhých znečišťujících látek, kyslíku či organických látek a mimo jiné i teplota, tlak a vlhkost.

Kde v ČR ZEVO již funguje?

V České republice jsou v současné době provozována čtyři zařízení na energetické využití odpadu, s celkovou aktuální povolenou kapacitou 800 600 tun za rok, – Praha, Brno, Liberec a Chotíkov u Plzně. Nová odpadová legislativa a snaha o odklon odpadů ze skládek zásadně zvyšuje potřeby a poptávku pro navyšování či budování nových kapacit ZEVO v ČR.

„Můžeme dnes jenom litovat, že v minulosti nebyly realizovány projekty energetického spalování komunálních odpadů.
I to je jedno z témat, na které se musíme zaměřit. Musíme se snažit využívat co nejvíce zdrojů, které máme k dispozici.“
Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu ČR.

Název Kapacita (t/rok)
ZEVO Malešice 330 000
ZEVO Brno 248 000
ZEVO Liberec 117 600
ZEVO Chotíkov 105 000
CELKEM 800 600
x