Zpět

Balíček oběhového hospodářství

CEP (Circular Economy Package) byl v roce 2018 schválen členskými státy EU s cílem přizpůsobit právní předpisy o odpadech budoucímu vývoji.

Nová legislativa odpadového hospodářství

Balíček EU k oběhovému hospodářství pro ČR zahrnuje novelizaci šesti odpadových směrnic.

  • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
  • Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
  • Novela zákona č. 477/2001 Sb., o obalech
  • Zákon č. 543/2020 Sb., změnový zákon
   – účinnost od 1. ledna 2021
  • Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní
   – v přípravě
  • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
   – Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností
   odpadů (Katalog odpadů)
   – Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
   – Vyhlášky k vedlejším produktům a přechodu odpad neodpad
   (asfaltová vyhláška)

Hierarchie nakládání s odpady

Nová pravidla stanovují závazné cíle s pevnými termíny jak pro recyklaci odpadu, tak i pro omezení skládkování a posilují hierarchii nakládání s odpady. Změny jsou nutné také v návaznosti na nový Akční plán pro oběhové hospodářství – „Čistší a konkurenceschopnější Evropa“.

CÍLE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

 1.  Zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních   odpadů nejméně na 55 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území   České republiky.
 2.  Zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních   odpadů nejméně na 60 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území   České republiky.
 3.  Zvýšit do roku 2035 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních   odpadů nejméně na 65 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území   České republiky.
 4.  Odstraňovat uložením na skládku v roce 2035 a v letech následujících nejvýše 10 % z celkové   hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných území České republiky.
 5.  Energeticky využívat v roce 2035 a v letech následujících nejvýše 25 % z celkové hmotnosti   komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky; toto množství může být   navýšeno o rozdíl mezi množstvím komunálních odpadů, které mohly být uloženy na skládku   podle bodu 4, a skutečným množstvím komunálních odpadů uložených na skládku.

      

x