Zpět

ZEVO v Evropě

Podle aktuálních dat evropského svazu CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants) bylo ke konci roku 2019 v Evropě v provozu cca 500 ZEVO s celkovou roční kapacitou 98,6 mil. tun odpadu.

Jak je ZEVO
Využívané v Evropě?

Přímé energetické využití zbytkových komunálních odpadů v ZEVO je nejekologičtější a nejrozšířenější technologií v Evropě i vyspělém světě. Proto všechny rozvinuté evropské země, pro něž je ochrana životního prostředí prioritou, tuto technologii zužitkování zbytkového komunálního odpadu prosazují.

  • Odpad uložen na skládky
  • Odpad využit v ZEVO
  • Odpad recyklován
53 % Švýcarsko
47 %
47 % Švédsko
53 %
1 %
52 % Dánsko
48 %
1 %
67 % Německo
33 %
1 %
58 % Rakousko
38 %
3 %
33 % Česko
16 %
50 % odpadu končí na skládkách

Zdroj: Eurostat, Municipal waste 2019

ZEVO nepředstavuje
konkurenci pro recyklaci

ZEVO nepředstavuje konkurenci pro recyklaci a jiné využití komunálních odpadů. Ve Švédsku, Švýcarsku, Dánsku, Německu, Rakousku na skládkách končí méně než 3 % komunálního odpadu. Všechny tyto země recyklují a kompostují mezi 45–68 % všech produkovaných komunálních odpadů. Zbytek energeticky využívají v síti kapacitních ZEVO. Spolu s intenzivní mírou prosazování recyklace tak ZEVO umožňuje v těchto zemích redukovat skládkování na úplné minimum.

V České republice se podíl recyklovaných odpadů každoročně zvyšuje. Podíl energeticky využitých komunálních odpadů se však stále pohybuje pouze kolem 16 %. Je zřejmé, že kromě posílení třídění a recyklace komunálních odpadů bude nutné zvýšit kapacitu ZEVO v ČR, abychom dokázali zbytkový odpad smysluplně využít.

Příklady
ZEVO ve světě

Nejen v zemích západní Evropy se zařízení na energetické využití odpadu staví v centrech měst i na lukrativních místech. Například projekt Amager Bakke v dánské Kodani je vzdušnou čarou vzdálen jen 1,7 km od královského paláce. V přímé blízkosti zařízení jsou hojně i bytové domy.

Jedním z nejúspěšnějších států v evropském i celosvětovém měřítku v oblasti recyklace a předcházení vzniku odpadu je Švédsko. Polovina směsných komunálních odpadů je zpracována právě v zařízeních ZEVO. Racionální přístup Švédů k environmentálním otázkám vedl k vystavění velkého množství těchto zařízení. Výsledkem je výrazně nižší znečištění ovzduší, díky těmto moderním technologiím.

x